Αποτελέσματα

  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Στη στήλη Η/Μ Υποβολής αναγράφεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιλεχθέντων ή των επιλαχόντων.
  5. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που υποβάλει νωρίτερα την αίτηση τους.
Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Η/Μ Υποβολής Μόρια Αποτέλεσμα Σειρά Κατάταξης
Βορειου Αιγαίου AUI-68805-6303-84542762 29/12/2014 16:16:19 22 Επιτυχών 1
Θεσσαλίας AUI-26343-0222-41713000 29/12/2014 16:34:56 22 Επιτυχών 2
Δυτικής Ελλάδας AUI-00928-3092-25279507 30/12/2014 01:06:58 22 Επιτυχών 3
Θεσσαλίας AUI-28174-5572-29999643 30/12/2014 11:20:04 22 Επιτυχών 4
Δυτικής Ελλάδας AUI-83955-9713-62798884 31/12/2014 18:40:21 22 Επιτυχών 5
Θεσσαλίας AUI-21284-5903-24871948 05/01/2015 11:09:05 22 Επιτυχών 6
Θεσσαλίας AUI-64428-7982-98643241 05/01/2015 13:06:10 22 Επιτυχών 7
Βορειου Αιγαίου AUI-84314-3102-32602064 05/01/2015 14:28:03 22 Επιτυχών 8
Δυτικής Ελλάδας AUI-47353-9713-14876293 05/01/2015 15:24:43 22 Επιτυχών 9
Βορειου Αιγαίου AUI-81004-3992-46576004 05/01/2015 15:34:36 22 Επιτυχών 10