Συχνές Ερωτήσεις

Διόρθωση στοιχείων αίτησης

Σε περίπτωση που έχετε εισάγει λανθασμένα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης σας, μπορείτε έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, να επικοινωνείται με το Call Center (801 11 25 255) για τη διόρθωση των στοιχείων σας.

Είμαι άνεργος και λαμβάνω επίδομα ανεργίας. Τι θα γίνει με το επίδομα αν επιλεγώ στο πρόγραμμα?

Επειδή παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις από τους κατά τόπους ΟΑΕΔ ως προς τη θεσμική αντιμετώπιση της «συνύπαρξης» της ιδιότητας του υποτρόφου της Πράξης με αυτής του επιδοτούμενου ανέργου (διακοπή, αναστολή ή συμψηφισμός επιδόματος ανεργίας με την εκπαιδευτική υποτροφία κ.λπ.) σε σχέση με την αρχική θέση και οπτική της Πράξης, το εν λόγω ζήτημα βρίσκεται, ήδη, σε διαδικασία διερεύνησης και διαβούλευσης με την Κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ. Μόλις οριστικοποιηθεί το ζήτημα, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.

Είμαι απόφοιτος ΤΕΕ, Μπορώ να υποβάλω αίτηση?

Ναί. Ολοι οι απόφοιτοι των ιδρυμάτων (ΤΕΕ) που μετονομάσθηκαν σε ΕΠΑΛ, έχουν δικαίωμα για υποβολή αίτησης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 2. Απόφοιτοι Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 3. Απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

που

 1. δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και
 2. είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ 208068/19-12-2014 ΚΥΑ.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 7.000 νέοι ηλικίας έως 29 ετών.

Μπορώ να υποβάλλω δύο αιτήσεις συμμετοχής;

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 29/12/2014 και λήγει την 26/01/2015 και ώρα 24.00.

Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ;

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.diasindesi.gr.

Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου;

Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο ωφελούμενος συμπεριληφθεί στο Μητρώο επιτυχόντων.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει στην ΕΕΔΕ κατά την εγγραφή του;

Ο ωφελούμενος στην ΕΕΔΕ για την εγγραφή του οφείλει να προσκομίσει:

 • Την Αίτηση Συμμετοχής του
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
 • Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 • Σε περίπτωση που είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αντίγραφο της εν ισχύ κάρτας ανεργίας του
 • Αντίγραφο του ατομικό εκκαθαριστικού της εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) ή σε περίπτωση που δεν υπέβαλε αίτηση, βεβαίωση από την εφορία για μη δήλωση εισοδήματος
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών για τις γλώσσες που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του
 • Μόνο για αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης στην περίπτωση που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ή βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. (από τον ΕΟΠΠΕΠ) στην περίπτωση που τις έχει περάσει
 • Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.: Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 3 ή 4
 • Μόνο για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ.: Πτυχίο ΕΠΑ.Σ.
Είμαι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

1. Βαθμός Τίτλου Σπουδών

Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό τους για το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης ως εξής:

 • Βαθμός Θεωρητικού μέρους 10 - 12, 2 μόρια
 • Βαθμός Θεωρητικού μέρους 13 - 16, 3 μόρια
 • Βαθμός Θεωρητικού μέρους 17 - 18, 4 μόρια
 • Βαθμός Θεωρητικού μέρους 19 - 20, 5 μόρια
 • Απόφοιτοι, που περάτωσαν με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης λαμβάνουν 1 μόριο.

2. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας)

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.

3. Ηλικία

Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.

4. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα)

Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Εως 6,150 €, 7 μόρια.
 • Από 5.151€ έως € 10.000 €, 4 μόρια
 • Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.
Είμαι απόφοιτος ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

1. Βαθμός Τίτλου Σπουδών

Για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ. αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου Καλούς, 1 μόριο
 • βαθμός πτυχίου Λίαν καλώς, 3 μόρια
 • Βαθμός πτυχίου Άριστα, 5 μόρια

2. Μακροχρόνια ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας)

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες και λαμβάνουν 5 μόρια.

3. Ηλικία

Ηλικία έως 24 έτη λαμβάνουν 5 μόρια. Ηλικία από 24 έως 29 δεν λαμβάνει επιπλέον μόρια.

4. Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα)

Αναλυτικά η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Εως 6,150 €, 7 μόρια.
 • Από 5.151€ έως € 10.000 €, 4 μόρια
 • Από 10.001 € έως € 15.000 €, 1 μόριο.
Που θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου;

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στην ΕΕΔΕ. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και στην περίπτωση που είστε επιλεχθείς, θα πρέπει να αποστείλετε εντός 10 ημερών (επι ποινή αποκλεισμού) στην ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο υψηλότερο σε μοριοδότηση κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο αμέσως επόμενο σε μοριοδότηση κριτήριο και στο αντιστοίχως επόμενο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.diasindesi.gr.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινά άμεσα και οι ωφελούμενοι θα έχουν σχετική ενημέρωση από τους δικαιούχους του προγράμματος.

Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η αίτηση συμμετοχής;

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στην ΕΕΔΕ, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΔΕ ενημερώνει τον υποψήφιο ότι διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων.
 • Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης.
Πότε και που θα καταβληθεί η υποτροφία;

Το εκπαιδευτικό επίδομα-υποτροφία της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος άπαξ και ανάλογα με τις ώρες εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος.

Η πρώτη πληρωμή των υποτρόφων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας καταβάλλεται με το πέρας των δύο πρώτων μηνών της πρακτικής άσκησης. Μετά από αυτό το διάστημα η υποτροφία θα κατάβάλλεται σε μηνιαία βάση και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τόσο η υποτροφία θεωρητικής, όσο και η υποτροφία της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η δράση;
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
 • Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των ωφελουμένων σε επιχείρησεις
 • Μια σειρά κύριων και υποστηρικτικών δράσεων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικλείδων ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησής του με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, επιδιώκεται και επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή αντιστοίχηση των ειδικοτήτων των αποφοίτων με τις προσφερόμενες θέσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συνάφεια τίτλου σπουδών και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας), η διασφάλιση της καταλληλότητας των επιχειρήσεων και της επάρκειας του στελεχιακού τους δυναμικού για την υποστήριξη του Προγράμματος, η απόκτηση και αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας με γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις στους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς και η αποτροπή κάθε ενδεχόμενης απόπειρας στρεβλής πρακτικής από τις επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση των Προγραμμάτων ως μηχανισμούς υποκατάστασης ή αντικατάστασης της υφιστάμενης εργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, προτεραιότητες, δράσεις, εργαλεία και υπηρεσίες όπως εκπόνηση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικές μέθοδοι με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των ωφελουμένων και εξατομικευμένη συμβουλευτική, επιτόπιοι έλεγχοι, πλατφόρμα e-mentoring, προσωποποιημένης ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαδραστικής συμβουλευτικής/e‐consulting, διαδικασίες ενδιάμεσων αξιολογήσεων κ.λπ.

Που μπορώ να δω τον αριθμό της κάρτας ανεργίας μου;

Ο προσωπικός αριθμός σας της Κάρτας Ανεργίας, είναι ο Αριθμός Συναλλασσόμενου που αναγράφεται στο εσωτερικό του Δελτίου σας. Εάν δεν διαθέτετε δελτίο ανεργίας, μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιον κοντινό σας ΟΑΕΔ, προκειμένου να εκδώσετε άμεσα μία.

Θα πρέπει να πληρώσω κάτι για τη συμμετοχή μου στη Δράση;

Όχι. Η Δράση είναι 100% επιδοτούμενη.

Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος -υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Θα πρέπει να διαθέτω και κάποιο άλλο κριτήριο;

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει επίσης:

 • Τραπεζικό Λογαριασμό, στον οποίο θα πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα μηδενικού Λογαριασμού σε κάποιο κατάστημα.
 • ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Εάν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε το ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να το εκδώσετε άμεσα.
Σε ποιες περιοχές θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα;

Το θεωρητικό μέρος της Δράσης αφορά στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο), ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μου στη Δράση;

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα http://www.diasindesi.gr καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο (callcenter) 801 11 25255, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.

Τι εισόδημα θα πρέπει να δηλώνουν οι νέοι που είναι προστατευόμενα μέλη οικογένειας;

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος αποδεδειγμένα δεν υπόκειται σε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, στην αίτηση συμμετοχής του δηλώνει μηδενικό εισόδημα. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του θα πρέπει να προσκομίσει από την εφορία βεβαίωση για μη δήλωση εισοδήματος.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν πρόλαβε να σημειώσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος ξέχασε να σημειώσει τον ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησης του, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανάκτησης αίτησης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου http://www.diasindesi.gr.

Γιατί είναι απαραίτητο να διαθέτω Τραπεζικό λογαριασμό;

Ο λογαριασμός σας στην Τράπεζα, θα χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση της  εκπαιδευτικής υποτροφίας και της υποτροφίας της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Πώς μπορώ να απασχολήσω συγκεκριμένο/η ωφελούμενο/η;

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, η επιχείρηση δύναται να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, μέσω e-mail, για την απασχόληση συγκεκριμένου επιτυχόντα αναφέροντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ του.